Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Anonyma Nikotinisters Tolv Traditioner

De Tolv Traditionerna ger Gemenskapen form och enhet. De upplyser oss om hur man på mötena kan följa den väg som har lett till att många människor har tillfrisknat genom åren. Traditionerna gör oss uppmärksamma på vårt främsta syfte - att nå ut till och stödja alla de nikotinberoende som försöker tillfriskna. Riktlinjerna försäkrar att varje medlem inom Gemenskapen kan besöka vilket möte som helst, och finna att dessa grundläggande principer används. Anonymitet och sekretess är livsviktiga delar av detta program. Dessa utgör ett skydd för varje enskild medlem och bevarar Gemenskapen som helhet från inbördes motsättningar.

Den visdom som Traditionerna förmedlar kan också tillämpas inom andra områden, såsom familj, arbete och yrkesliv. Traditionerna har varit det ankare som hjälpt många vilsna människor, vilka förlorat kontrollen över sina liv (på grund av missbruk), att skapa en hållbar Gemenskap som bygger på ömsesidigt stöd. 

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand; var och ens personliga tillfrisknande beror på sammanhållningen inom Anonyma Nikotinister.

2. För gruppens syfte finns det endast en högsta auktoritet: en älskande Gud, såsom Han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare; de styr oss inte.

3. Det enda villkoret för medlemskap i Anonyma Nikotinister är en önskan att sluta använda nikotin.

4. Varje grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller Anonyma Nikotinister som helhet.

5. Varje grupp har ett enda huvudsyfte: att föra budskapet vidare till de nikotinberoende som fortfarande lider.

6. En grupp inom Anonyma Nikotinister bör aldrig stödja, finansiera eller låna ut sitt namn till någon snarlik sammanslutning eller företag. På så sätt undviker vi att problem med pengar, egendom och prestige avleder oss från vårt ursprungliga syfte.

7. Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja all former av bidrag utifrån.

8. Anonyma Nikotinister bör alltid förbli en gemenskap som ej är yrkesmässig. Våra servicekontor kan emellertid anställa särskild personal.

9. Anonyma Nikotinister bör aldrig organiseras, men vi kan upprätta servicekontor och tillsätta styrelser, vilka ansvarar för dem de tjänar.

10. Anonyma Nikotinister tar inte ställning i några utomstående angelägenheter. Således bör inte Anonyma Nikotinisters namn förekomma i några offentliga tvister.

11. Våra relationer med allmänheten är grundad på den dragningskraft som rörelsen utövar snarare än på propaganda; vi bör alltid behålla personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV och andra media.

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner, och skall ständigt påminna oss om att ställa princip före person.

 

The Twelve Traditions reprinted and adapted with permission of Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Permission to reprint and adapt the Twelve Traditions does not mean that AA is affiliated with this program. AA is a program of recovery from alcoholism - use of the Twelve Traditions in connection with programs and activities which are patterned after AA, but which address other problems, does not imply otherwise. See Alcoholics Anonymous' Twelve Traditions below. 1. Our common welfare should come first; personal recovery depends upon A.A. unity. 2. For our group purpose there is but one ultimate authority - a loving God as He may express Himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants; they do not govern. 3. The only requirement for A.A. membership is a desire to stop drinking. 4. Each group should be autonomous except in matters affecting other groups or A.A. as a whole. 5. Each group has but one primary purpose - to carry the message to the alcoholic who still suffers. 6. An A.A. group ought never endorse, finance, or lend the A.A. name to any related facility or outside enterprise, lest problems of money, property, and prestige divert us from our primary purpose. 7. Every A.A. group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. 8. Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional, but our service centers may employ special workers. 9. A.A., as such, ought never be organized; but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. 10. Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues; hence the A.A. name ought never be drawn into public controversy. 11. Our public relations policy is based on attraction rather than promotion; we need always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films. 12. Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personalities.